Utleie av minigravere i Narvik og omegn

Bilde av minigraveren Terex 20 for utleie i Narvik. Minigraveren sett fra siden.Terex TC20
Pris kr 1500,- eks mva
Inkl moms og frakt i Narvik

Bilde av minigraveren Terex 35 til utleie i Narvik. Minigraveren sett forfraTerex TC35
Pris kr 2000,- eks mva
Inkl moms og frakt i Narvik

Bilde av utleie minigraver Terex 48. Sett fra sidenTerex TC48
Pris kr 2500,- eks mva
Inkl moms og frakt i Narvik

LEIEBETINGELSER (Trykk fop å utvide)

LEIEBETINGELSER

Etterfølgende vilkår gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

1. UTLEVERING
Leieobjekt stilles til disposisjon fra det i kontrakten avtalte tidspunkt og
utleveringssted. Dersom leieobjekt ikke er hentet innen 5 dager etter at det
er stilt til disposisjon, kan Anma Invest heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved
beskjed til leietaker. Anma Invest har rett til kontraktsfestet leiebeløp for den tid
som er forløpt inntil avtalen heves.

2. LEIEBETALING
Leie faktureres iht. til den til enhver tid gjeldende prisliste.
Leien gjelder for 1 skift og leietid regnes fra og med den dag leieobjekt er
stilt til disposisjon, til og med den dag det er returnert til Anma Invest. Merbruk skal
omgående meldes til Anma Invest som fakturerer merbruken iht. prisliste. Ny
dagleie belastes hvis innlevering av leieobjekt skjer etter kl. 0900.
Forkortelse av en på forhånd avtalt leietid kan kun skje med samtykke fra
Anma Invest.
Leien betales forskuddsvis for den avtalte leietid. Hvis leietid er lengre enn
en måned betales leien forskuddsvis en måned ad gangen. Faktura forfaller
til betaling 15 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling belastes lovens
forsinkelsesrente.
Avtalt forskuddsleie må være innbetalt før leieobjekt utleveres.
Forskuddsleie avregnes mot sluttfaktura.
For driftsavbrudd som Anma Invest er ansvarlig for belastes ingen leie for det
aktuelle leieobjekt under avbruddstiden.
Eventuell montering, demontering og obligatorisk montasjekontroll dekkes
av leietaker utover den avtalte leie.

3. LEIEOBJEKT
Ved utlevering skal leieobjekt være i driftsklar stand og tilfredsstille de
sikkerhetskrav som til enhver tid er gjeldende.
Dersom det utleverte leieobjekt avviker fra avtalen skal leietaker omgående
varsle Anma Invest, som kan foreta omlevering eller rettelse. Hvis vesentlig mangel
ikke blir avhjulpet har leietaker rett til å si opp avtalen. Oppsigelse må skje
skriftlig.
Disse utleievilkår gjelder også for tilleggsutstyr, verktøy m.v. som måtte bli
utlevert leietaker uten å være særskilt nevnt i avtalen.

4. DRIFTSGARANTI
Overfor registrerte bedriftskunder stiller Anma Invest særskilt ”Driftsgaranti”. For
innholdet i garantien henviser vi til Anma Invests hjemmesider (Anma Invest.no). Ved
anvendelse av garantien er reisetid ikke inkludert, og summen av
krediteringen kan ikke overstige fakturert leiesum. Leie som omfattes av
Anma Invests ”Driftsgaranti” reguleres for øvrig av Anma Invests alminnelige leievilkår slik
de fremkommer av dette dokumentet.

5. BRUK OG TILSYN AV LEIEOBJEKT
Leietaker er ansvarlig for bruken av leieobjekt, samt at bruker/fører har
nødvendig kompetanse iht. gjeldende regelverk.
Leietaker er forpliktet til å følge gjeldende vedlikeholds- og bruksforskrifter
samt å besørge og bekoste nødvendig tilsyn, vanlig driftsmessig
vedlikehold, punktering, utskifting av deler og forbruksmateriell som normalt
må byttes ut under drift. Leien inkluderer ikke drivstoff og smøremidler.
Leieobjekt skal kun benyttes til slik bruk og under slike arbeidsforhold som
det er tiltenkt, og skal ikke uten skriftlig forhåndsavtale utsettes for spesielle
miljømessige belastninger.

Framleie av leieobjekt eller bruk utenfor Norge er ikke tillatt uten skriftlige
samtykke fra Anma Invest. Leietaker kan ikke overlate sine rettigheter etter denne
avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner over leieobjekt.
Anma Invest har til enhver tid rett til å inspisere leieobjekt, og skal av leietaker
holdes informert om brukersted.

6. FORSIKRING

6.1 Forsikring av leieobjekt
Leieobjekt er under leietiden forsikret (i Norden) mot innbruddstyveri, skade
ved innbrudd og skade av ytre årsaker. For leieobjekt med egen
fremdriftsmotor dekker forsikringen skade som skyldes brann, elektrisk
fenomen og annen plutselig og uforutsett ytre begivenhet. Et sammendrag
av forsikringsvilkårene kan fås på anmodning.
For skade som dekkes av forsikringen er egenandelen kr. 15.000,-. Dersom
innkjøpspris på skadedagen er under kr. 15.000,- er egenandelen kr.5.000,-
. Premie for forsikring belastes leietaker med 3 % av leiebeløp. For
privatkunder er egenandelen kr. 5.000,- mot premie 5 % av leiebeløp.
For innbruddstyveri gjelder følgende sikkerhetsforskrifter:
Dersom leieobjektets vekt eller volum innebærer at det ikke kan oppbevares i
godkjent låst rom skal oppbevaring skje på annen tilfredsstillende måte,
f.eks.:
A. At leieobjekt med egen fremdriftsmotor er låst med tenningsnøkkel,
og dersom det er mulig skal førerkabin være låst (nøkler fjernes.)
B. At leieobjekt med tilhengerdrag er låst med draglås.
C. At andre leieobjekt er innelåst i container eller lenket fast
med hengelås og kjetting, slik at låsen (klasse 1) må brytes for
at leieobjekt lar seg fjerne. Dette gjelder også for leieobjekt iht.
A. og B. dersom egne sikkerhetstiltak ikke kan gjennomføres.
Ved tyveri er leietaker ansvarlig for at politianmeldelse innleveres. Ved tyveri
eller skade er leietaker ansvarlig for at utfylt skademelding returneres til Anma Invest.

6.2 LEIETAKERS EGEN FORSIKRING
Leietaker må selv sørge for forsikring av det ansvar leietaker kan komme i
etter utleievilkårenes pkt .9.

7. OPPSIGELSE
Hvis leien er avtalt pr. dag eller uke uten forhåndsbestemt løpetid, kan
avtalen sies opp av leietaker med 1 leiedags varsel. Hvis leien er avtalt pr.
måned gjelder en ukes varsel.
Dersom leieobjekt ikke behandles tilfredsstillende kan Anma Invest si opp leievtalen
med øyeblikkelig virkning og avhente leieobjekt på leietakers bekostning.
Det samme gjelder hvis leien og eventuelle tillegg ikke betales innen forfall,
leietaker går konkurs eller beviselig blir eller erkjenner å være insolvent, eller
hvis avtalen forøvrig misligholdes vesentlig.
8. TILBAKELEVERING
Innen leietidens utløp er leietaker for egen regning og risiko forpliktet til å
bringe leieobjekt tilbake til den Anma Invest-avdeling leieobjekt ble utlevert fra eller
annet avtalt sted.
Leieobjekt skal ved tilbakelevering være komplett inkl. utlevert tilleggsutstyr
og instruksjonsmateriell, samt være rengjort og i samme stand som ved
utlevering, med unntagelse av forringelse forårsaket av normal bruk og elde.
Eventuelle mangler, nødvendig rengjøring, tømming av toalett, støvsugere
o.l., samt sluttreparasjon forårsaket av ekstraordinær forringelse skal dekkes
av leietaker. Leietid vil i slike tilfeller beregnes fram til leieobjekt er ferdig
reparert. Anma Invest er berettiget til å etterfakturere leietaker for disse forhold.
Ikke tilbakelevert leieobjekt kan kreves erstattet med nyanskaffelsesverdi.
Dersom leietaker ikke oppfyller sin plikt til å tilbakelevere leieobjektet ved
leietidens utløp, vedtar leietakeren at utleier kan kreve tvangsutlevering uten
søksmål, jfr. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 2. ledd bokstav b.
Likeledes vedtas tvangsutlevering uten søksmål dersom avtalt leie ikke blir
betalt ved forfall, jfr. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 2. ledd bokstav a.

9. RISIKO OG ANSVAR
Risikoen for leieobjekt går over på leietaker fra det øyeblikk leieobjekt
utleveres, og påhviler leietaker inntil tilbakelevering.
Anma Invest er ikke ansvarlig for at leieobjektet tilfredsstiller leietakers behov. Anma Invest
har ikke ansvar for indirekte tap, herunder skade og kostnader som følger av
driftsavbrudd, tvangsutlevering eller forsinket utlevering av leieobjektet, med
mindre Anma Invest eller noen Anma Invest er ansvarlig for, har utvist grov uaktsomhet eller
forsett.
Ut over det ansvar som tilfaller Anma Invest etter bilansvarsloven, har leietaker
ethvert erstatningsansvar i forbindelse med leieforholdet, herunder tap ved
avsavn, ting-, person- eller følgeskader som leieobjekt eller dets bruk måtte
påføre leietaker, leietakers ansatte, bruker, 3. person eller 3. persons ting.
Dette gjelder ikke dersom skade skyldes teknisk svikt som leietaker ikke
oppdaget, og heller ikke burde ha oppdaget, ved sin bruk av leieobjekt.
Ved enhver skade skal Anma Invest straks underrettes uten hensyn til skyld eller
årsak. Større reparasjoner skal ikke igangsettes uten skriftlig samtykke fra
Anma Invest.

10. TVISTER
Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger.
Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører ikke
forhandlinger frem til enighet mellom partene, skal tvisten om
kontraktsforholdet avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene blir
enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift.